GDPR

GDPR

GDPR

MEDLEMSVILLKOR GÄLLANDE GDPR!


Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, skicka tidningen Brukshunden och ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden.

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Brukshundklubben spara dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.


Vilka personuppgifter som behandlas

Brukshundklubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokal- eller rasklubb. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet t.ex. vid försäkringsärenden kopplade till förbundets olycksfallsförsäkring.

Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, kunna hjälpa dig med rådgivning, för att du ska få medlemstidningen Brukshunden och för att förse dig med viktig information om ditt medlemskap och dina medlemserbjudanden.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, däremot kan de användas av våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål om vi bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig. Önskar du inte mottaga denna typ av erbjudanden finns möjlighet att spärra dig mot dessa marknadsföringsaktiviteter på Mina sidor.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. Eftersom du är medlem i en lokal- eller rasklubb kan klubben behandla uppgifterna på samma sätt.

Ytterligare behandling om du tävlar

Om du tävlar, och har registrerat ett konto på SBK Tävling, spar vi de personuppgifter samt uppgifter om din hund som krävs för att administrera ditt tävlande, registrera dina resultat och skicka underlag för meriteringar till Svenska Kennelklubben. I samband med tävlandet publicerar vi också ditt namn, klubbtillhörighet samt uppgifter om hunden i resultatlistor och deltagarförteckningar.

Personuppgifter om dig som funktionär

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap spar vi i vårt medlemsregister och på SBK Tävling (om du tävlar). Då Brukshundklubben har en rad utmärkelser samt att många medlemmar som upphör att vara medlemmar återvänder, lagrar vi dina personuppgifter för att behålla din medlemshistorik – även om ditt medlemskap upphör. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar dina personuppgifter men då avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser, meritförteckningar och annan medlemshistorik.

Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen.